Certifikáty

Veškerá úklidová technika, která využívá pro svoji práci zdroj elektrického napětí v podobě trakčních baterií nebo elektrického napětí 220 V případně 380 V, splňuje veškeré zákonné evropské normy a směrnice, které jsou v této oblasti dnes požadovány.

Kromě platných návodů na veškeré výrobky vydáváme dále Prohlášení o shodě.
 

Bezpečnost výrobků

Při manipulaci s podlahovými čisticími stroji a úklidovou technikou může dojít ke zdravotním rizikům, proto je nutné jim co nejvíce předcházet.

Níže v celkovém přehledu uvádíme základní charakteristiky týkající se bezpečnosti práce s našimi výrobky. V první řadě tak činíme proto, abyste si mohli ověřit, že naše výrobky jsou bezpečné a splňují všechny zákonné požadavky. Druhým důvodem je ta skutečnost, abyste se vyhnuli všem praktikám, které by mohli zvýšit rizikovost níže uváděných faktorů.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.    Obecná bezpečnost – znamená, že výrobky odpovídají požadovaným specifickým standardům, dle kterých je výrobek považován za bezpečný (a to jak z pohledu mechanického, tak i elektrického). Pokud výrobek odpovídá daným normám, znamená to, že nepředstavuje pro obsluhu žádné riziko pořezání, rozdrcení, zásahu elektrickým proudem nebo samovolného spuštění výrobku atd., včetně vyloučení dalších rizik, které souvisejí s praktickým používáním daného výrobku.

2.    Elektromagnetická kompatibilita – pro zajištění bezpečnosti obsluhy úklidové techniky musíme zvážit její vliv jejího působení na lidské tělo, a také stupeň ochrany úklidové techniky proti působení elektromagnetického pole, které je vytvářeno prostředím, kde je úklidová technika používána.

Norma EN 62233 – elektromagnetické pole stroje a jeho emise ve frekvencích s vlivem na lidský organismus

Lidské tělo je denně vystavováno působení elektromagnetického pole pocházejícího z řady elektronických přístrojů (mobilní telefony, dráty vysokého napětí apod.). Řada lékařských studií poukazuje na přímou souvislost působení elektromagnetického pole a vzniku některých typů rakovinových onemocnění.
Proto je tak důležité, abychom Vám dodávali úklidovou techniku, která zajišťuje nejnižší možné emise elektromagnetického pole.

Úklidová technika je vyráběna tak, aby vyhovovala standardům normy EN 62233.

Pro Vaše zdraví a Vaši bezpečnost je důležité, abyste si vybrali takový stroj, který má co nejnižší úroveň emisí. Úklidové stroje, které dodáváme na náš trh odpovídající požadavkům normy EN 62233 a jsou certifikovány akreditovanou laboratoří tak, abychom zajistili maximální bezpečnost obsluhy.

Normy EN 61000-6-1, 61000-6-1, 55014-2 – ochrana stroje před vlivem elektromagnetického pole vytvářeného vlivem prostředí

Protože stroje jsou vybaveny rovněž elektronickými přístroji, je nutné posoudit jejich citlivost vůči působení elektromagnetického pole v místech, kde se stroje budou používat. V této souvislosti se rozlišuje prostředí s maximálním napětím do výše 220 V (obytné prostředí) a prostředí s napětím více než 220 V (průmyslové prostředí).

Námi dodávané úklidové stroje a veškerá úklidová technika odpovídá výše uvedeným normám.  
V případě, že by tomu tak nebylo, mohlo by dojít k selhání úklidové techniky s rizikem ohrožení bezpečnosti obsluhy.

Pro Vaši bezpečnost je opět důležité, abyste si vybrali stroje, které jsou chráněny před vlivy vnějšího prostředí, kde bude technika používána.
Naše úklidové stroje odpovídají následujícím normám:
EN 61000-6-1 – pro obytné prostředí
EN 61000-6-2 – pro průmyslové prostředí
EN 55014-2 – pro kabelové (elektrické) stroje

Normy EN 61000-6-3, 61000-6-4, 55014-1 – vliv elektromagnetického pole stroje na okolní prostředí

Stejně tak jako se posuzuje vliv prostředí na stroje, tak se posuzuje i vliv elektromagnetického pole vytvářeného strojem na okolní prostředí. V této souvislosti se úplně stejným způsobem rozlišuje prostředí s maximálním napětím do výše 220 V (obytné prostředí) a prostředí s napětím více než 220 V (průmyslové prostředí). Norma pro obytné prostředí má požadavek na co nejnižší úroveň emisí na rozdíl od normy pro průmyslové prostředí, která nemá až tak přísné nároky.

Námi dodávané úklidové stroje a veškerá úklidová technika odpovídá výše uvedeným normám.  
V případě, že by tomu tak nebylo, mohlo by dojít k ovlivnění činností přístrojů používaných v okolním prostředí a tím i k ohrožení zdraví obsluhy, která tyto přístroje používá

Pro Vaši bezpečnost je opět důležité, abyste si vybrali stroje, které splňují limity emisí pro okolní prostředí.
Naše úklidové stroje odpovídají následujícím normám:
EN 61000-6-3 – pro obytné prostředí
EN 61000-6-4 – pro průmyslové prostředí
EN 55014-1 – pro kabelové (elektrické) stroje

3.    Vibrace – v tomto případě se posuzuje riziko dlouhodobého působení vibrací na lidské tělo. Ze zdravotnického hlediska se rozlišují dvě kategorie a to vibrace působící na dlaně a paže (stroje s chodící a se sedící obsluhou)  a vibrace působící na celé tělo (stroje se sedící obsluhou)

ISO 5349-1 – vibrace působící na dlaně a paže

Vlivem vysoké frekvence vibrací může dojít k poškození cévního systému (často končící ztrátou citlivosti prstů) nebo nervového systému (někdy končícího částečným ochrnutím nervů).
Proto je důležité při výběru stroje věnovat pozornost úrovni těchto vibrací a preferovat při výběru stroje s nejnižšími uváděnými hodnotami.

Úroveň vibrací působících na dlaně a ruce se uvádí dle normy ISO 5349-1 (v m/s2).

Námi dodávaná úklidová technika a úroveň jejich vibrací (působící na dlaně a paže) je ověřovaná akreditovanou laboratoří, abychom byli schopni Vám poskytnout co nejspolehlivější informaci o úrovni tohoto typu vibrací.

ISO 2631-1 – vibrace působící na celé tělo

Vlivem silných a dlouhodobě působících  vibrací může dojít k problémům s páteří. Tyto problémy nemusí však být způsobeny pouze těmito vibracemi, ale také vlivem designu a provedením úklidových strojů, které vedou ke špatným návykům obsluhy jako je držení a poloha těla během provádění prací.  

Úroveň vibrací působících na celé tělo se uvádí dle normy ISO 2631-1 (v m/s2).

Námi dodávaná úklidová technika a úroveň jejich vibrací (na celé tělo) je ověřovaná akreditovanou laboratoří, abychom byli schopni Vám poskytnout co nejspolehlivější informaci o úrovni tohoto typu vibrací. Úklidová technika je rovněž vyráběna v souladu s EN 12100 a odpovídá tak požadavkům a principům na ergonomické provedení jednotlivých výrobků.

4.    Hluk – jedná se o faktor, který má vliv na náš sluch a nejhorších případech vede k jeho nenávratnému poškození

EN 60704 – Zkušební předpis pro úroveň hluku šířeného vzduchem

Zatímco u vnějších orgánů sluchu (včetně bubínku) může dojít k jejich částečnému poškození a je možné zajistit obnovu jejich funkce, tak v případě poškození vnitřního ucha dojde k nenávratným změnám bez šance na obnovení jejich funkce.

Dlouhodobé působení vysoké hladiny hluku může vést ke ztrátě sluchu. Proto je rovněž důležitým faktorem při výběru stroje dbát na úroveň hlučnosti stroje. Podle platných předpisů a norem nevyžaduje hladina pod úrovní 85 dB používání ochranných pracovních pomůcek na ochranu sluchu.

Při výběru stroje je důležité preferovat stroje s co nejnižší možnou úrovní hluku. Úroveň hladiny zvuku musí být testována dle normy EN 60704.  

Námi dodávaná úklidová technika a úroveň hladiny zvuku je ověřovaná akreditovanou laboratoří, abychom byli schopni Vám poskytnout v tomto ohledu co nejspolehlivější informaci.

5.    Hladina akustického výkonu – v rámci současných trendů je cílem Evropského parlamentu snížit jakýkoliv druh znečištění (včetně hluku) ovlivňující naše životní prostředí na minimální možnou míru v návaznosti na současný technický pokrok společnosti.  

Snahou Evropského parlamentu je motivovat konečné uživatele k výběru takových strojů, které vykazují co nejnižší úroveň hluku, aby došlo k co největšímu snížení hladiny hluku v rámci našeho životního prostředí. To je důvodem, proč všechny mycí stroje se zametací jednotkou a všechny zametací stroje (pro venkovní použití), musí být od ledna 2003 opatřeny etiketou s uvedením informace o úrovni hlučnosti stroje.

Před pořízením mycího stroje se zametací jednotkou nebo zametacího stroje se ujistěte, že stroje jsou vybaveny požadovanou etiketou s informací o úrovni hlučnosti stroje a stejně tak, že stroje odpovídají nařízením a předpisům požadovaných v této oblasti.

Námi dodávaná úklidová technika a úroveň hlučnosti stroje je ověřovaná akreditovanou laboratoří v souladu s platnými evropskými standardy.

V případě potřeby je možné na žádost předložit (na základě specifikace výrobku) potřebné certifikáty k všem výše uváděným normám.
 

 

 ISO Certifikáty výrobce